Descripció: Instrument meteorològic, un tipus d'actinòmetre, utilitzat per a amidar la radiació solar incident en la superfície terrestre.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús